VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

1. NABÍDKA.

Naše nabídky se v zásadě mohou změnit.

2. ZÁVĚR.

Smlouvy o dodání a službách se uzavírají pouze s naším písemným potvrzením přijetí objednávky nebo podpisem dodacího listu před převzetím zboží z výdejních skladů. Pokud potvrzení objednávky výslovně nestanoví jinak, platí tyto dodací podmínky. Naše podmínky mají přednost před podmínkami objednavatele. Objednavatel deklaruje souhlas s jejich platností přijetím nabídky nebo potvrzením objednávky bez námitek. Vyhrazujeme si právo na změny produktů prostřednictvím technického vývoje.

3. CENY.

Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se naše ceny za zboží normální, obchodně běžné kvality, včetně balení a dodání DAP (Incoterms 2020) do ujednané destinace v Německu kromě ostrovů plus příslušná daň z přidané hodnoty.

Pokud dodací adresa není dosažitelná užitkovými vozidly ≥ 12 t nebo leží v oblasti, kam se lze dostat pouze použitím soukromých zpoplatněných cest nebo trajektů, objednávající nám to sdělí. Po kontrole situace doručení a proti úhradě vzniklých vícenákladů můžeme na adresu dodat.

4. DODACÍ LHŮTY.

Naše informace o dodací lhůtě se rozumí od výrobce. Jsou nezávazné. Pokud je dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky (bez započtení doby trvání dočasné nemožnosti, za kterou nejsme odpovědní) překročena o polovinu, je objednavatel oprávněn po uplynutí přiměřeného odkladu odstoupit od smlouvy. Právo požadovat náhradu škody za zpoždění plnění je omezeno na případy úmyslného nebo hrubého porušení smluvních podmínek.

5. PLATBA.

Platba je uskutečněná ve chvíli, kdy jsme schopni nakládat s částkou, která má být zaplacena, bezvýhradně a v plné výši. Pokud nebyly výslovně dohodnuty zvláštní platební podmínky, platí následující:
Platba v hotovosti s cílem ode dne odeslání
8 dní s odpočtem 2 %
30 dní bez odpočtu.
Směnky jsou v zásadě vyloučeny. Šeky přijímáme pouze v případě, že se nám proplacení jeví zaručené včas a podle podmínek. Neručíme za včasnou přepravu, doručení, protest, oznámení a vrácení, pokud nám nebylo prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy. Pokud platební podmínky nejsou dodrženy nebo se podle našeho názoru snížila jistota vymožení pohledávky, jsme oprávněni požadovat okamžitou platbu v hotovosti (případně předem) a v případě nedodržení ze strany objednavatele od smlouvy odstoupit.

6. ZPOŽDĚNÍ PLATBY.

Během zpoždění platby nese dlužník veškerá rizika za naše úplné uspokojení. Je-li splatnost překročena, platí se za rok úrok vyšší o 5 procentních bodů než základní úroková sazba. Právo na náhradu dalších škod zůstává vyhrazeno.

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ.

Jak je obecně obvyklé, podléhá každá dodávka následující výhradě vlastnictví: Teprve po splnění všech našich nároků v době platby vyplývajících z obchodního vztahu s vámi přejde vlastnictví dodaného zboží na vás. V rámci řádných obchodních vztahů máte právo zboží podléhající výhradě zpracovávat, přepracovávat nebo postupovat. Nároky vyplývající z dalšího prodeje, které můžete (s výhradou našeho odvolání) uplatňovat, se na nás z bezpečnostních důvodů nevztahují. Pokud rezervované zboží zpracováváte nebo přepracováváte, děje se tak pro nás jako výrobce bez vzniku jakékoli povinnosti. Pokud tím naše vlastnictví zaniká, přechází na nás jako náhrada spoluvlastnictví nové věci. Pokud hodnota našeho rezervovaného zboží překročí naše nároky vůči vám o více než 25 %, uvolníme na vaši žádost podle naší volby odpovídající zajištění. Zboží dodané s výhradou vlastnictví musí být zákazníkem řádně skladováno a řádně zajištěno proti běžným rizikům. Veškeré pojistné nároky jsou již postoupeny nám. Máme právo na informace o všech záležitostech týkajících se změněné výhrady vlastnictví a postoupených nároků. Na naši žádost je kupující povinen oznámit postoupení nám svému odběrateli.

8. ZÁVADY A ZÁRUKA.

Nepatrné odchylky v rozměrech a provedení nezakládají důvod ke stížnostem. Materiál, který přichází ke zpracování, nesmí být horšího než středního typu a kvality. Stejné platí pro zpracování. Pokud má objednavatel zvláštní požadavky, musí na to poukázat v objednávce, aby se tomu dodavatel mohl přizpůsobit. V případě oprávněné reklamace si můžeme vybrat mezi změnou, opravou a náhradním dodáním. Odpovídající náklady neseme my. V případě selhání opravy nebo náhradní dodávky je objednavatel oprávněn požadovat snížení odměny nebo zrušení smlouvy. Oprávnění požadovat náhradu škody je omezeno na případy, na které se vztahuje úmyslné nebo hrubé zanedbání smlouvy z naší strany. V případě škod při přepravě musí kupující od dopravce nebo příslušného orgánu bez prodlení požadovat zjišťovací zápis a zpravit nás o něm. Platí zákonné záruční lhůty

8.1 ZÁRUKA.

V případě, že na některé produkty nabízíme samostatnou záruku, jedná se o funkční záruku, která je definována takto: V záruční době jsou náhradní díly dodávány proti vrácení a kontrole kontrole reklamovaných dílů bez zaúčtování. Záruční lhůta není poskytnutou zárukou přerušena. Záruka nezahrnuje běžné opotřebení spotřebních dílů (např. válce, potahy atd.). Vyloučeny ze záruky jsou také nedostatky,
– které jsou následkem neopatrného zacházení (např. náraz, roztržení),
– které jsou následkem nerespektování návodu k použití,
– které jsou následkem extrémních klimatických podmínek (např. horko, vlhkost atd.).
Východiskem záruky je každodenní 8hodinové používání při 5denním týdnu. Při používání produktu ve směnném provozu se záruční doba příslušně zkracuje.

9. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEVOD RIZIKA.

Místem plnění je ujednané místo určení. S poskytnutím zboží připraveného k vyložení na ujednaném místě určení přechází riziko v každém případě na kupujícího. Místem plnění pro platbu je pokladna naší firmy.

10. AUTORSKÁ PRÁVA.

Veškeré údaje, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování nebo úpravy jsou povoleny pouze s písemným souhlasem společnosti. Jakékoli nepovolené zpracování, rozmnožování, rozšiřování a zveřejňování představuje porušení výše uvedených právních předpisů a může být stíháno.

11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST.

Je stanovena místní příslušnost obvodního soudu 92318 Neumarkt příp. krajského soudu 90402 Norimberk, a to i pro procesy týkající se šeků a směny, pokud není zákonně stanoveno žádné výlučné místo příslušnosti.

12. PLATÍ NĚMECKÉ PRÁVO.

Stav 11/2019 Hammerbacher GmbH