ALGEMENE VOORWAARDEN

(LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN)

1. AANBOD.

Onze aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend.

2. OVEREENKOMST.

Leverings- en dienstverleningsovereenkomsten komen enkel tot stand door onze schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht, of door ondertekening van het afleveringsbewijs voordat de goederen worden aanvaard vanuit het distributiemagazijn. Voor zover er in de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk iets anders is vermeld, zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. De koper verklaart zich akkoord met de geldigheid ervan door het aanbod of de orderbevestiging zonder bezwaar te aanvaarden. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan de producten aan te brengen door verdere technische ontwikkelingen.

3. PRIJZEN.

Als er niets anders is overeengekomen, zijn onze prijzen voor goederen van normale gebruikelijke kwaliteit, inclusief verpakking en levering DAP (Incoterms 2020) naar een genoemde bestemming in Duitsland, exclusief eilanden, plus de van toepassing zijnde btw, van toepassing.

Als de afleveradressen niet met bedrijfsvoertuigen ≥ 12t te bereiken zijn of in een gebied liggen, dat alleen via particuliere tolwegen of veerboten te bereiken zijn, moet de bestellende persoon dit aan ons doorgeven. Na controle van de afleversituatie en tegen betaling van de ontstane meerprijs kan door ons op het adres worden bezorgd.

4. LEVERTIJD.

Onze informatie over levertijden is af fabriek. Ze zijn niet bindend. Als de in de opdrachtbevestiging vermelde levertijd – de duur van een tijdelijke omstandigheid, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet meegerekend – met de helft wordt overschreden, heeft de klant het recht om na het vaststellen van een redelijke uitstelperiode de overeenkomst op te zeggen. Zijn recht om schadevergoeding te eisen wegens vertraging in de uitvoering is beperkt tot gevallen van opzettelijke of grove nalatige contractbreuk.

5. BETALING.

Betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat wij zonder voorbehoud en volledig over het te betalen bedrag kunnen beschikken. Voor zover er geen uitdrukkelijk bijzondere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, geldt het volgende:
Contante betaling vanaf de dag van verzending
8 dagen met 2% korting
30 dagen zonder korting.
Betalingen per wissel zijn in principe uitgesloten. We aanvaarden alleen cheques als de verzilvering volgens de voorwaarden tijdig gegarandeerd blijkt te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor tijdige transport, presentatie, protest, melding en teruggave, tenzij een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk onzerzijds bewezen kan worden. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of indien, naar onze mening, de zekerheid van een vordering is afgenomen, hebben wij het recht om onmiddellijke contante betaling te eisen – indien nodig vooraf – en om in geval van niet-naleving door de klant van de overeenkomst af te zien.

6. WANBETALING.

Tijdens de betalingsachterstand dient de debiteur alle risico’s tot onze volle tevredenheid te aanvaarden. Als de betalingstermijn wordt overschreden, moet per jaar een rente van 5 procent boven de basisrente worden betaald. We behouden ons het recht voor om verdere schade te claimen

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Zoals algemeen gebruikelijk geschiedt elke levering onder het volgende eigendomsvoorbehoud: Pas als al onze aanspraken uit de zakelijke relatie met u, die bestonden op het moment dat u voor de geleverde goederen betaalde, zijn vervuld, gaat de eigendom van de geleverde goederen op u over. Als onderdeel van de reglementaire zakelijke transacties heeft u het recht om goederen die onder dit voorbehoud vallen, te verwerken, te transformeren of te verkopen. Claims die voortvloeien uit de doorverkoop, die u – onder voorbehoud van onze herroeping – kunt innen, worden hierbij als zekerheid aan ons toegewezen. Als u de gereserveerde goederen verwerkt of transformeert, gebeurt dit voor ons als fabrikant, maar zonder dat dit voor ons enige verplichting met zich meebrengt. Als hierdoor onze eigendommen verloren gaan, wordt het mede-eigendom van het nieuwe artikel ter vervanging aan ons overgedragen. Als de waarde van onze voorwaardelijke goederen onze vorderingen op u met meer dan 25% overschrijdt, zullen wij u op verzoek naar eigen goeddunken gepaste waarborg geven. Onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen door de klant deugdelijk te worden opgeslagen en tegen de gebruikelijke risico’s verzekerd te zijn. Eventuele verzekeringsclaims worden dan aan ons overgedragen. We hebben een uitgebreid recht op informatie in termen van inhoud en vorm over alle zaken met betrekking tot het gewijzigde eigendomsvoorbehoud en overgedragen claims. Op ons verzoek is de koper verplicht om zijn klant op de hoogte te stellen van de overdracht op ons.

8. GEBREKEN EN GARANTIES.

Geringe afwijkingen in de maatvoering en het ontwerp geven geen recht op bezwaren. Het materiaal dat wordt gebruikt voor de verwerking hoeft niet beter te zijn dan een gemiddelde soort of kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de verwerking. Als de klant speciale eisen heeft, moet hij dit bij de bestelling opgeven, zodat de leverancier zich daarop kan instellen. Bij een terechte klacht zijn wij vrij om te kiezen tussen ombouwen, herstellen of vervangende levering. De bijbehorende kosten zijn voor onze rekening. Als het herstellen of de vervangende levering niet lukt, heeft de klant het recht om te vragen om een vermindering van betaling of op het ongedaan maken van de overeenkomst. Het recht om schadevergoeding te eisen, beperkt zich in die gevallen waarbij we de dupe zijn van opzettelijk of grof nalatig contractbreuk wordt gepleegd. In geval van transportschade dient de koper onmiddellijk bij de vervoerder of bij de verantwoordelijke instantie een schadeformulier in te dienen en ons hiervan op de hoogte te stellen. De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing.

8.1 GARANTIE.

Indien wij voor bepaalde producten een aparte garantie bieden, dan is dit een functionele garantie, die als volgt gedefinieerd wordt: Binnen de garantieperiode worden reserveonderdelen gratis geleverd tegen retourzending en inspectie van de afgekeurde onderdelen. Een verleende garantieservice geeft geen aanleiding tot een onderbroken garantieperiode. De garantie dekt geen normale slijtage van aan slijtagegevoelige onderdelen (bijv. zwenkwieltjes, bekledingsstoffen enz.). Ook uitgesloten van garantie, zijn gebreken:
– die op onzorgvuldige behandeling (bv. stoten, scheurschade),
– die op het niet naleven van de bedieningsinstructies,
– die op extreme klimatologische omstandigheden (zoals hitte, vochtigheid, etc.)
zijn terug te voeren.
De beoordelingsgrondslag voor de garantie is een dagelijkse inzet van 8 uur gedurende een 5-daagse week. Als het product in ploegendienst wordt gebruikt, wordt de garantieperiode dienovereenkomstig verkort.

9. PLAATS VAN UITVOERING EN OVERDRACHT VAN RISICO.

De plaats van uitvoering is de genoemde plaats van bestemming. Wanneer de te lossen goederen op de genoemde bestemming over worden gedragen, gaat het risico in elk geval over op de koper. De plaats van uitvoering voor de betaling is de kassa van ons bedrijf.

10. AUTEURSRECHT.

Alle gegevens, foto’s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of wijziging is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Elke ongeoorloofde verwerking, duplicatie, distributie en openbare weergave vormt een overtreding van de vermelde wettelijke bepalingen en kan worden vervolgd.

11. JURISDICTIE.

Er is de plaatselijke jurisdictie van de Rechtbank 92318 Neumarkt of de Rechtbank 90402 Neurenberg, ook voor cheques en wisselprocessen, voor zover er geen exclusieve jurisdictie is vastgesteld bij wet.

12. DE DUITSE WETGEVING IS VAN TOEPASSING.

Stand 11/2019 Hammerbacher GmbH